gemeente
Meppel
Bekkenzorgcentrum Buiter

Bekkenzorgcentrum Buiter

Bekken­zorg­cen­trum Buiter biedt pre­ven­tieve en curatieve zorg voor man­nen en vrouwen met prob­le­men in de lage rug en /of het buik-, bekken– en bekken­bodemge­bied. Daar­naast biedt het cen­trum spec­i­fieke ken­nis over chro­nis­che pijn en ver­moei­d­hei­d­sklachten en zijn wij gespe­cialiseerd in ortho­pe­dis­che knie en schoud­erk­lachten. In ons cen­trum helpen wij u graag om uw prob­leem gede­gen in kaart te bren­gen. In over­leg met u wordt een behan­delplan op maat samengesteld. U kunt zich aan­melden bij één van de behan­de­laren. Wan­neer er aan­lei­d­ing toe is bespreken wij uw gezond­hei­d­sprob­leem met de andere behan­de­laren om tot een nog beter plan te komen. Wij geven u tij­dens de behan­delin­gen indi­vidu­ele en voor u op maat gemaakte coach­ing en begelei­d­ing. Ook best­e­den wij veel aan­dacht aan voor­licht­ing en preventie.

 

 

 

Adresgegevens

Bekkenzorgcentrum Buiter
Prins Hendrikkade 114A
7941 ME Meppel

Tel. 0522 - 244 519
www.bekkenzorgcentrumbuiter.nl
info@bekkenzorgcentrumbuiter.nl